Volontiranje u neprofitnim organizacijama

Vrste volontiranja, posebne skupine korisnika volontiranja i volontiranje maloljetnika.

DATUM: 28.01.2018.

Organizator volontiranja može biti svaka pravna osoba koja nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti. Volonteri mogu biti angažirani samo na aktivnostima koje nisu dio gospodarske djelatnosti udruge ili neprofitne organizacije. Volontiranje je dobrovoljno i bez imovinske koristi pa ne postoji uvjet isplate novčane nagrade ili bilo kakve druge imovinske koristi.

Trajanje volontiranja

Volontiranje može biti kratkotrajno i dugotrajno. Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju (npr. jednodnevno volontiranje). Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi u razdoblju od najmanje tri mjeseca bez prekida (npr. najmanje 20 sati tjedno, tri mjeseca bez prekida).

Posebne skupine korisnika

Organizatori volontiranja dužni su posvetiti osobitu pozornost izboru i edukaciji volontera koji rade sa sljedećim skupinama korisnika:

  1. djecom,
  2. osobama s invaliditetom,
  3. starim i nemoćnim osobama,
  4. bolesnim osobama
  5. osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti.

Organizator volontiranja mora pribaviti posebno uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije koje se za fizičku osobu izdaje putem sustava e-Građanin ili na općinskim sudovima i njihovim stalnim službama.

Osobe koje volontiraju pomažući ovim korisnicima moraju posjedovati posebna znanja, iskustva i sposobnosti, a organizatori volontiranja dužni su im osigurati primjerenu stručnu pomoć i nadzirati njihov rad.

Volontiranje s ovim skupinama korisnika nije dozvoljeno:

  1. osobama kojima traje sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja, liječenja od ovisnosti i psihosocijalnog tretmana, mjera zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti u vezi s djelatnosti volontiranja i mjera zabrane približavanja ili udaljenja iz zajedničkog kućanstva,
  2. osobama kojima traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti u vezi s djelatnosti volontiranja izrečena sukladno tada važećim odredbama Kaznenog zakona,
  3. osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za dijela protiv života i tijela, protiv osobne slobode, kaznenih dijela protiv spolne slobode, kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece,
  4. osobama koje su pravomoćno osuđene ili se protiv njih vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, propisanih tada važećim odredbama Kaznenog zakona,
  5. osobama prema kojima je izrečena prekršajno-pravna sankcija propisana Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji.

Maloljetni volonteri

Maloljetne osobe od 15. – 18. godine života smiju volontirati na aktivnostima primjerenima njihovoj dobi, tjelesnom, psihičkom i moralnom stupnju razvoja i to na vještinama koje ne predstavljaju rizik za njihovo zdravlje, razvoj i uspjeh u izvršavanju školskih obveza. Obavezno moraju potpisati ugovor i imati pismenu suglasnost zakonskog zastupnika. Volontiranje se obavlja uz obvezni nadzor i podršku organizatora volontiranja, korisnika volontiranja, zakonskih zastupnika maloljetnih volontera te drugih odraslih osoba.

Maloljetne osobe mlađe od 15. godina mogu biti uključene u volonterske aktivnosti, ali samo u svrhu odgoja i obrazovanja na način koji pridonosi njihovom razvoju i socijalizaciji. Organizator volontiranja može biti samo odgojno-obrazovna ustanova, ustanova socijalne skrbi ili druga pravna osoba uz suglasnost nadležnih tijela državne uprave, odgojno-obrazovnih ustanova ili ustanova socijalne skrbi. Organizator volontiranja obvezno pribavlja pisanu suglasnost zakonskog zastupnika maloljetnog volontera. Maloljetnicima nije dopušteno volontiranje u razdoblju između 23 sata i 6 sati.

Podijeli: