Kriteriji za zelenu javnu nabavu

zelena-javna-nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na: potrošnju resursa i energije učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju toksičnost emisiju onečišćujućih tvari stakleničke plinove i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka. Zelena javne nabave – Ovo su kriteriji EU-a […]