Kako zaposliti osobu s invaliditetom?

Osoba s invaliditetom je prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, definirana kao: (1) svaka osoba kod koje postoji tjelesno, osjetilno ili mentalno oštećenje koje za posljedicu ima trajnu ili na najmanje 12 mjeseci smanjenu mogućnost zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. (2) Osoba s invaliditetom smanjenih radnih sposobnosti je osoba čiji […]