Obračun plaće u 2024. godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_125_1740.html) i iznosi 840,00 € bruto u punom radnom vremenu.  Primjenom izmijenjenog Zakona o doprinosima (https://www.zakon.hr/z/365/Zakon-o-doprinosima) uvedeno je pravo na umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – MIO I. stup i to prema […]

Razlika između bruto, neto i ukupnog troška plaće

Bruto i neto plaća su dvije ključne komponente koje se koriste za izračunavanje plaće zaposlenika, a razlika između njih čine doprinosi i porezi koje isplaćuje poslodavac. Bruto plaća se često koristi kao referenca u pregovorima o plaći i ugovorima o radu, dok neto plaća odražava radnikova stvarna primanja nakon što su svi porezi i doprinosi […]