Jednostavna javna nabava

Jednostavna javna nabava je nabava roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kuna. DATUM: 16.03.2018. Zakonom je definirano da pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje Naručitelj internim Općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Opća načela javne nabave prema Ugovoru […]