Pragovi javne nabave za neobveznike javne nabave

javna-nabava

Dobra vijest za sve neobveznike javne nabave, osobito one koji provode javne projekte je ta što se od 1. siječnja 2022. podigao prag javne nabave. Za provedbu postupka nabave sa jednim ponuditeljem, za robe i usluge prag se podigao s 200.000,00 kn na 400.000,00 kn, a za radove sa 500.000,00 kn na 1.000.000,00 kn. Nove […]

Kriteriji za zelenu javnu nabavu

zelena-javna-nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na: potrošnju resursa i energije učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju toksičnost emisiju onečišćujućih tvari stakleničke plinove i CO2 te nastajanje otpada na mjestu nastanka. Zelena javne nabave – Ovo su kriteriji EU-a […]