Evidencije o radnicima

evidencija-radnika-kadrovska

Osim mjesečnih evidencija koje poslodavci moraju imati za radnike poput šihterica, doznaka, raznih odluka (o godišnjem odmoru, o preraspodjeli radnog vremena, o isplati prigodnih nagrada i sl.) u kadrovskoj evidenciji radnika potrebno je još imati i ostalu važnu dokumentaciju. Dokumentacija o radnicima koju čuva kadrovska U ostalu važnu dokumentaciju vezanu za evidenciju radnika, a koju […]