Što svaki račun za poduzetnike mora sadržavati

dijelovi-svakog-racuna

Ono što svaki račun poduzetnika mora sadržavati nije propisano samo jednim zakonom, već u nekolicini njih. Pa je tako sadržaj računa propisan: Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnikom o porezu na dohodak i Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

A osim toga, prema Zakonu o trgovačkim društvima, d.o.o. i j.d.o.o. na memorandumu moraju još navesti i tvrtku i sjedište, sud kod kojeg je upisan u sudski registar i pod kojim je to brojem učinjeno, svotu temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, te ime i prezime bar jednog člana uprave.

Ovo su obvezni elementi svakog računa

1. Broj i datum izdavanja računa.

2. Ime i prezime (naziv), OIB poduzetnika koji je isporučio dobra ili obavio usluge.

3. Naznaka mjesta gdje je isporuka dobara ili usluga obavljena.

4. Količina i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga.

5. Ukupni iznos naknade i poreza razvrstanih po poreznoj stopi.

6. PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (obavezan je za transakcije unutar EU).

7. Ime i prezime (naziv), adresu, OIB ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca).

8. Datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam.

9. Jediničnu cijenu bez PDV-a odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a.

10. Popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu.

11. Stopu PDV-a.

12. Iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a.

13. Zbrojni iznos naknade i PDV-a.

14. Vrijeme izdavanja računa.

15. Oznaku operatera na naplatnom uređaju.

16. Oznaku načina plaćanja računa.

17. Jedinstveni identifikator računa.

18. QR kod za fiskalne gotovinske račune.

Obratite nam se za pomoć

Niste li sigurni izrađujete li račune po zadanim propisima, slobodno nam se obratite za pomoć. Rado ćemo vam pomoći našim savjetima ili za vas izraditi šprancu računa usklađenu sa svim propisima.

Podijeli: