Održiva javna nabava

Održiva je javna nabava koja zadovoljava trenutne potrebe bez ugrožavanja mogućnosti novih generacija da zadovolje svoje potrebe.

DATUM: 05.03.2018.

Održiva javna nabava (eng. sustainable procurement) je način maksimiziranja koristi/učinaka javne nabave u smislu osobnog blagostanja, društvene povezanosti i uključivanja, jednakih mogućnosti te održivog razvoja. Obuhvaća tri komponente: socijalne/društvene, okolišne i ekonomske.

Kriterij dodjele ugovora nije više samo cijena/trošak već ekonomski najpovoljnija ponuda (eng. best value for money) ili najbolja vrijednost za novac sukladno Direktivama EU (2014/24/EU i 2004/25/EU) te Zakonu o javnoj nabavi Republike Hrvatske (NN 120/16).

Naručitelj prilikom dodjele ugovora uzima u obzir društvene aspekte pomažući u integraciji društveno marginaliziranih osoba kroz rezervirane ugovore, okolišne aspekte kroz primjenu mjera/programa upravljanja okolišem tijekom izvršavanja ugovora te potiče inovacije koje su ključne za održivi gospodarski rast.

Cijena mora uvijek biti jedan od kriterija za odabir ponude. Jedina iznimka su okvirni sporazumi s više gospodarskih subjekata u kojima nisu određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora. Udio ovisi o predmetu nabave a maksimalan udio cijene ili troška ne smije biti veći od 90%.

Principi održive javne nabave:

  • usvajanje strategija kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje resursa uzimajući u obzir alternativna rješenja (ponovno korištenje, recikliranje i sl.),
  • minimiziranje utjecaja na okoliš tijekom životnog vijeka robe/usluga/ radova,
  • poticanje inovacija/alternativnih rješenja,
  • osiguranje društveno odgovornog ponašanja dobavljača uključujući poštivanje zakonodavnih obveza prema zaposlenicima.

Implementacija održive javne nabave na primjeru:

  • Pravni okvir – usklađenje internih pravilnika Naručitelja s prijedlogom Zakona o javnoj nabavi Republike Hrvatske, usklađenost s EU Direktivama i sl.
  • Organizacijski okvir – procjena trenutnog stanja, određivanje prioriteta i ciljeva (opći ciljevi koji se žele postići, ciljevi vezani uz određeni proizvod/uslugu, operativni ciljevi), reorganizacija odjela za javnu nabavu te svih odjela koji s tim odjelom surađuju.
  • Dostupnost stručnih kapaciteta i resursa – osposobljavanje djelatnika – usavršavanje iz područja održive javne nabave, razmjena iskustava.
  • Usklađenje politike održive javne nabave sa svim postojećim politikama i strategijama, uvođenje Uredbe o održivoj javnoj nabavi na organizacijskoj razini.
  • Uključenost svih sudionika ključnih za uspješno provođenje održive javne nabave.
  • Mjerenje rezultata implementacije – interni sustav izvještavanja, dio interne revizije poslovanja, uvođenje kazni za propuste na lokalnoj/regionalnoj razini, dio eksterne revizije i sl.

Rezervirani ugovori  (eng. reserved contracts). U skladu s predmetom javne nabave, Naručitelji mogu osigurati pravo sudjelovanja u postupcima javne nabave za zaštitne radionice ili gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom i osoba u nepovoljnom položaju, gdje minimalno 51% zaposlenih čine spomenute osobe.

Osobe u nepovoljnom položaju su: društveno isključene osobe (nezaposlene osobe, osobe koje nemaju mogućnost školovanja te pristup zdravstvenim i socijalnim uslugama, društveno i kulturno izolirane osobe), diskriminirane osobe (manjine, religijske manjine, homoseksualci i sl.), društveno neprilagođene osobe (ovisnici, delinkventi i sl.) i ostale društveno isključene osobe.

Trošak životnog vijeka (eng. Life Cycle Cost) proizvoda obuhvaća sve novčane izdatke povezane s korištenjem proizvoda u njegovom životnom vijeku, od troška kupovine, troška korištenja (uključuje troškove održavanja, troškove energenata i sl.) pa do troškova zbrinjavanja. Uzmemo li u obzir cjeloživotni trošak proizvoda/usluga/radova nerijetko možemo vidjeti da se mogu ostvariti znatne uštede i to bez uzimanja u obzir još širih troškova koji nastaju zbog uništavanja okoliša i društvenih problema.

Naručitelji moraju pružiti pozitivan primjer u ispunjavanju svojih potreba za nabavom uzimajući u obzir društvene, zdravstvene, okolišne i gospodarske faktore tijekom životnog vijeka proizvoda/usluga/radova ne ugrožavajući time postojanje ljudskog društva i njegovog okruženja.

Podijeli: