Kriteriji za zelenu javnu nabavu

zelena-javna-nabava

Zelena javna nabava je postupak kojim naručitelji nabavljaju robu, radove i usluge definiranim mjerilima koja sadrže ključne pritiske na okoliš, a odnose se na:

 • potrošnju resursa i energije
 • učinak na bioraznolikost i eutrofikaciju
 • toksičnost
 • emisiju onečišćujućih tvari
 • stakleničke plinove i CO2 te
 • nastajanje otpada na mjestu nastanka.

Zelena javne nabave – Ovo su kriteriji EU-a

Konkretno, razvijeni su kriteriji zelene javne nabave za određene skupine proizvoda i usluga koji su osmišljeni tako da ih se može unijeti izravno u natječajnu dokumentaciju. Ti kriteriji sadrže informacije o metodama provjere. 

Trenutno postoje kriteriji za:

 • proizvode za čišćenje i usluge čišćenja
 • kopirni i grafički papir
 • suproizvodnju toplinske i električne energije
 • uredske zgrade
 • električnu i elektroničku opremu u sustavu zdravstvene skrbi
 • električnu energiju
 • hranu i usluge dostavljanja hrane
 • namještaj
 • vrtlarske proizvode i usluge
 • opremu za slikovni prikaz.  

Dvije „razine” za svaki zadani sektor

Kriteriji EU-a za zelenu javnu nabavu obuhvaćaju dvije „razine” za svaki zadani sektor: 

Glavni kriteriji osmišljeni su kako bi se omogućila jednostavna primjena zelene javne nabave, usmjerenost na ključna područja utjecaja proizvoda ili usluge na okoliš. Njihov je cilj održati administrativne troškove trgovačkih društava na najnižoj mogućoj razini. 

Sveobuhvatnim kriterijima uzima se u obzir više aspekata ili više razine utjecaja na okoliš i upotrebljavaju ih javna tijela koja žele dodatno podržati ciljeve zaštite okoliša i inovacije. 

Više o tome u Priručniku o zelenoj javnoj nabavi.

Trebate li pak dodatno objašnjenje ili pomoć, obratite nam se s povjerenjem.

Podijeli: