Razlika između operativnog i financijskog leasinga

Operativni i financijski leasing su dvije različite vrste najma koji se koriste za stjecanje sredstava ili opreme. Evo osnovnih razlika između ovih dviju vrsta najma: Općenito, operativni leasing se često koristi za kratkoročne potrebe i kada organizacija želi izbjeći vlasnički rizik, dok se financijski leasing često koristi za dugoročne potrebe i kada organizacija želi dugoročno […]

Inkluzivni dodatak

Inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Potpora se razvrstava se u pet razina temeljem Liste vrste i težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti definirane propisima kojima se uređuje vještačenje i metodologija vještačenja, […]

Izaslani radnici

                      Izaslani radnici su osobe zaposlene kod tuzemnog poslodavca, a osigurane u RH prema hrvatskim propisima iz socijalnog osiguranja s osnove radnog odnosa, koje je poslodavac uputio na rad u drugo trgovačko društvo ili podružnicu sa sjedištem u drugoj državi radi obavljanja ugovorom određenog posla. Izaslani radnik kroz cijelo vrijeme rada ostaje u drugoj državi u […]

Obračun autorskih naknada

Od 01.01.2024. godine promijenjena je porezna stopa sukladno izmjenama Zakona o porezu na dohodak. Primjenjuje se niža porezna stopa koju određuju Jedinice lokalne samouprave u rasponu od 15% do 23,6%. OBRAČUN AUTORSKOG HONORARA (paušalni izdatak 30%) Autorska djela su originalna intelektualna tvorevina iz područja književnosti, znanstvenosti te umjetnosti, u skladu s čl 5. Zakon o […]

Obračun plaće u 2024. godini

Minimalna plaća za 2024. godinu utvrđena je Uredbom o visini minimalne plaće (Nar. nov., br. 125/23.) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_125_1740.html) i iznosi 840,00 € bruto u punom radnom vremenu.  Primjenom izmijenjenog Zakona o doprinosima (https://www.zakon.hr/z/365/Zakon-o-doprinosima) uvedeno je pravo na umanjenje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti – MIO I. stup i to prema […]

Obveza obračuna PDV-a na račune za primljene usluge izvan EU

Udruga koja nije u sustavu PDV-a treba obračunati PDV na primljene usluge iz inozemstva bilo da se radi od primljenim isporukama iz EU, ili iz zemalja koje nisu članice Europske unije (iz trećih zemalja kao što su primjerice SAD, Rusija, Srbija, Švicarska, BiH). Za uslugu koju je izvršio inozemni poslovni subjekt tuzemnom subjektu, tuzemni subjekt […]

Financijski plan udruga za 2024. godinu

Sve udruge, obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva moraju do kraja 2023. godine izraditi i usvojiti financijski plan za 2024. godinu. Financijski plan priprema zakonski zastupnik, a usvaja ga skupština ili drugo najviše tijelo upravljanja sukladno statutu. Kako bi se financijski plan izradio mora postojati godišnji program rada, na temelju kojega se rade izračuni. Sam financijski plan […]

Temeljni kapital u d.o.o.-u od 2023. godine

Kako je € postao službena valuta u Republici Hrvatskoj, tako je Zakonom o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22-18/23), propisana obveza usklađenja temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala za društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.). Ne postoji rok do kada se izmjena temeljnog kapitala mora […]

GDPR na potpisnim listama

Mnogi koji provode projekte sufinancirane od strane Europske unije za potrebe pravdanja nekih aktivnosti prilažu dokaze u vidu potpisnik lista, fotografija, izjava i sl. No moramo imati na umu da svaki potpis i traženje imena i prezimena sudionika predstavlja osobni podatak, te osoba mora za korištenje istih dati privolu. Ako se odluči potpisati na potpisnoj […]